Tìm hiểu về testNG framework (Phần 4)

12. TestNG Parameters & Data Provider

A. TestNG Parameters

Mọi người đều biết tầm trọng yếu của Parameterization trong chạy thử và trong kiểm thử tự động hóa. Nó cấp quyền ta tự động chạy một tình thế chạy thử nhiều lần với các giá trị đầu vào và xác nhận khác nhau. Vì Selenium Webdriver là một khuôn khổ chạy thử tự động hơn là một công cụ đã sẵn sàng dùng, bạn sẽ phải nỗ lực để giúp đỡ kiểm tra data theo các bài kiểm tra tự động của bạn. Tôi thường thích dùng Microsoft Excel như là format để lưu trữ các thông số của tôi nhưng nhiều người theo tôi đã đề xuất viết bài về TestNG Data Provider.

TestNG một lần nữa cho ta một chức năng thú vị khác được gọi là TestNG Parameters . TestNG cấp quyền bạn chuyển các thông số trực tiếp đến các cách thức kiểm tra bằng testng.xml của bạn.

làm sao để làm nó?

Hãy để tôi lấy một ví dụ rất dễ làm của app LogIn, nơi mà tên người sử dụng và mật khẩu là rất cần để cụ thể rõ ràng.

Tạo một bài kiểm tra về app OnlineStore của tôi để làm LogIn mà lấy hai đối số chuỗi như tên người sử dụng và mật khẩu.

cung ứng Tên đăng nhập và Mật khẩu dưới dạng tham số bằng TestNG Annotation.

package automationFramework;

import java.util.concurrent.TimeUnit;

import org.openqa.selenium.By;

import org.openqa.selenium.WebDriver;

import org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver;

import org.testng.annotations.Test;

import org.testng.annotations.Parameters;

public class TestngParameters {

private static WebDriver driver; 

@Test

@Parameters({ "sUsername", "sPassword" })

public void test(String sUsername, String sPassword) {

 driver = new FirefoxDriver();  driver.manage().timeouts().implicitlyWait(10, TimeUnit.SECONDS);  driver.get("http://www.store.demoqa.com");  driver.findElement(By.xpath(".//*[@id='account']/a")).click();  driver.findElement(By.id("log")).sendKeys(sUsername);  driver.findElement(By.id("pwd")).sendKeys(sPassword);  driver.findElement(By.id("login")).click();  driver.findElement(By.xpath(".//*[@id='account_logout']/a")).click();  driver.quit(); 

}

}

Tham số này sẽ được truyền các giá trị từ testng.xml mà ta sẽ thấy trong bước tiếp nữa.

<suite name="Suite">

<test name="ToolsQA"> <parameter name="sUsername" value="testuser_1"/> <parameter name="sPassword" value="[email protected]"/>   <classes>     <class name="automationFramework.TestngParameters" />   </classes> </test> 

</suite>

giờ đây chạy testng.xml, nó sẽ chạy phương thức parameterTest. TestNG sẽ dốc sức tìm một tham số có tên sUsername & sPassword.

B. TestNG DataProviders

Khi bạn cần thông qua các tham số phức tạp hoặc các tham số cần được tạo ra từ Java (các đối tượng phức tạp, các đối tượng đọc từ tệp thuộc tính hoặc cơ sở data, v.v …), trong những tình thế đó, các thông số có thể được chuyển qua Dataproviders. Một Data Provider là một cách thức được chú thích với @DataProvider. Data Provider trả về một mảng các đối tượng.

Hãy kiểm tra cùng một ví dụ LogIn dùng Dataproviders.

làm sao để làm nó?

đánh giá phương thức credentials() được được hiểu là một Dataprovider dùng annotation. Phương thức này trả về mảng của mảng đối tượng.

Thêm phương thức test() vào lớp DataProviderTest của bạn. cách thức này lấy hai chuỗi như các tham số đầu vào.

Thêm chú thích @Test (dataProvider = "Authentication") vào phương thức này. Thuộc tính dataProvider được ánh xạ tới "Authentication".

Sẽ giống như sau:

package automationFramework;

import java.util.concurrent.TimeUnit;

import org.openqa.selenium.By;

import org.openqa.selenium.WebDriver;

import org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver;

import org.testng.annotations.DataProvider;

import org.testng.annotations.Test;

public class DataProviderTest {

private static WebDriver driver; 

@DataProvider(name = "Authentication")

public static Object[][] credentials() {

  return new Object[][] { { "testuser_1", "[email protected]" }, { "testuser_1", "[email protected]" }}; 

}

// Here we are calling the Data Provider object with its Name

@Test(dataProvider = "Authentication")

public void test(String sUsername, String sPassword) {

 driver = new FirefoxDriver();  driver.manage().timeouts().implicitlyWait(10, TimeUnit.SECONDS);  driver.get("http://www.store.demoqa.com");  driver.findElement(By.xpath(".//*[@id='account']/a")).click();  driver.findElement(By.id("log")).sendKeys(sUsername);  driver.findElement(By.id("pwd")).sendKeys(sPassword);  driver.findElement(By.id("login")).click();  driver.findElement(By.xpath(".//*[@id='account_logout']/a")).click();  driver.quit(); 

}

}

Chạy thử bằng cách nhấp chuột phải vào kịch bản lệnh test và chọn Run As > TestNG Test . cung ứng cho nó vài phút để hoàn thành việc làm, một khi nó được hoàn thành kết quả sẽ như thế này trong cửa sổ TestNg Result .

quan tâm: Khi data chạy thử được cung ứng hai lần, chạy thử trên làm hai lần hoàn toàn.

14. TestNG Data Provider with Excel

A. Data Driven Testing

Một lợi ích trọng yếu của tự động kiểm tra chức năng là tuyệt kỹ kiểm tra số lượng lớn data trên hệ thống một cách nhanh nhẹn. Nhưng bạn phải có tuyệt kỹ thao tác các bộ data, làm tính toán, và nhanh nhẹn tạo ra hàng trăm lặp đi lặp lại chạy thử và hoán vị với nỗ lực tối thiểu. Test Automation Frameworks phải có tuyệt kỹ cập nhật với bảng tính và cung ứng chức năng tính toán mạnh mẽ.

B. Apache POI (Excel)

hầu như các công cụ phần mềm tự động thương mại trên thị trường giúp đỡ một vài loại kiểm tra data, cấp quyền bạn tự động chạy một tình thế chạy thử nhiều lần với các giá trị đầu vào và xác nhận khác nhau. Vì Selenium Webdriver là một khuôn khổ chạy thử tự động hơn là một công cụ đã sẵn sàng dùng, bạn sẽ phải nỗ lực để giúp đỡ kiểm tra data theo các bài kiểm tra tự động của bạn. Tôi thường thích dùng Microsoft Excel làm format để lưu trữ các thông số của tôi. Một lợi thế khác của việc dùng Excel là bạn có thể rất dễ thuê ngoài quản lý data chạy thử cho người khác ngoài chính mình, người có thể có kiến ​​thức tốt hơn về các tình thế chạy thử cần chạy và các thông số rất cần để làm chúng.

C. TestNG Data Providers

Khi bạn cần thông qua các tham số phức tạp hoặc các tham số cần được tạo ra từ Java (các đối tượng phức tạp, các đối tượng đọc từ tệp thuộc tính hoặc cơ sở data, v.v …), trong những tình thế đó, các thông số có thể được chuyển qua Dataproviders. Data Provider là một cách thức được chú thích với @DataProvider. Data Provider liệu trả về một mảng các đối tượng.

Hãy để chúng tôi kiểm tra cùng một ví dụ LogIn dùng Data Provider với bảng data Excel.

làm sao để làm nó?

Ở đây ta sẽ làm theo một bước dễ làm để làm Excel với Nhà cung ứng data TestNg.

Bước 1: Tạo một tình thế chạy thử Login Application với TestNG Data Provider.

Bước 2: Tạo một bảng data chạy thử.

Bước 3: Tạo các hàm để mở và đọc data từ Excel

Bước 4: Tạo một tình thế chạy thử TestNg để chấp nhận data từ Excel bằng cách dùng Data Provider.

Bước 5: Khởi động kiểm tra đối với tình thế Test Case trong tệp Test Data.

Bước 1: Tạo một tình thế chạy thử Login Application với TestNG Data Provider.

Tạo một class TestNG ‘DataProviderTest’ bằng cách nhấn Ctrl + N, chọn ‘Create TestNG Class’ dưới dạng TestNG category và Under Annotations, kiểm tra ‘DataProvider’ và nhấn Finish.

Theo mặc định, tên DataProvider là ‘dp’, đổi khác nó thành ‘Authentication’. Phương thức này trả về mảng của mảng đối tượng.

Thêm một method Registration_data () vào class Test của bạn. cách thức này lấy hai chuỗi như các tham số đầu vào.

Viết kịch bản choLogIn Application theo method @Test.

Test Case sẽ giống như sau:

package automationFramework;

import java.util.concurrent.TimeUnit;

import org.openqa.selenium.By;

import org.openqa.selenium.WebDriver;

import org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver;

import org.testng.annotations.DataProvider;

import org.testng.annotations.Test;

public class DataProviderTest {

private static WebDriver driver; 

@DataProvider(name = "Authentication")

public static Object[][] credentials() {

  // The number of times data is repeated, test will be executed the same no. of times   // Here it will execute two times   return new Object[][] { { "testuser_1", "[email protected]" }, { "testuser_1", "[email protected]" }}; 

}

// Here we are calling the Data Provider object with its Name

@Test(dataProvider = "Authentication")

public void test(String sUsername, String sPassword) {

 driver = new FirefoxDriver();  driver.manage().timeouts().implicitlyWait(10, TimeUnit.SECONDS);  driver.get("http://www.store.demoqa.com");  driver.findElement(By.xpath(".//*[@id='account']/a")).click();  // Argument passed will be used here as String Variable  driver.findElement(By.id("log")).sendKeys(sUsername);  driver.findElement(By.id("pwd")).sendKeys(sPassword);  driver.findElement(By.id("login")).click();  driver.findElement(By.xpath(".//*[@id='account_logout']/a")).click();  driver.quit(); 

}

}

Bước 2: Tạo một bảng data chạy thử.

Tạo một tệp ‘New Package’ và đặt tên nó là ‘ testData’, bằng cách nhấp chuột phải vào Project và chọn New > Package . Luôn luôn đặt Test Data file dưới thư mục data chạy thử khác nhau.

Đặt một tệp Excel trong vị trí gói đã tạo ở trên và lưu nó dưới dạng TestData.xlsx . Điền vào data trong excel như sau đây:

Bước 3: Tạo các hàm để mở và đọc data từ Excel

ta cần một cách để mở bảng tính Excel này và đọc data từ nó trong tập lệnh kiểm tra Selenium của chúng tôi. Với mục đích này, tôi dùng thư viện Apache POI, cấp quyền bạn đọc, tạo và điều chỉnh các tài liệu Microsoft Office bằng Java. Các class và method ta sẽ dùng để đọc data từ bảng tính Excel được đặt trong gói org.apache.poi.hssf.usermodel.

Để xem quy trình đã có lần bước để thiết lập Apache POI Excel, hãy vào web vào Data Driven Framework.

package utility;

  import java.io.FileInputStream;   import java.io.FileNotFoundException;   import java.io.FileOutputStream;   import java.io.IOException;   import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFCell;   import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFRow;   import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFSheet;   import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook; public class ExcelUtils {     private static XSSFSheet ExcelWSheet;     private static XSSFWorkbook ExcelWBook;     private static XSSFCell Cell;     private static XSSFRow Row;   public static Object[][] getTableArray(String FilePath, String SheetName) throws Exception {      String[][] tabArray = null;     try {       FileInputStream ExcelFile = new FileInputStream(FilePath);       // Access the required test data sheet       ExcelWBook = new XSSFWorkbook(ExcelFile);       ExcelWSheet = ExcelWBook.getSheet(SheetName);       int startRow = 1;       int startCol = 1;       int ci,cj;       int totalRows = ExcelWSheet.getLastRowNum();       // you can write a function as well to get Column count       int totalCols = 2;       tabArray=new String[totalRows][totalCols];       ci=0;       for (int i=startRow;i<=totalRows;i++, ci++) {                cj=0;         for (int j=startCol;j<=totalCols;j++, cj++){           tabArray[ci][cj]=getCellData(i,j);           System.out.println(tabArray[ci][cj]);            }         }       }     catch (FileNotFoundException e){       System.out.println("Could not read the Excel sheet");       e.printStackTrace();       }     catch (IOException e){       System.out.println("Could not read the Excel sheet");       e.printStackTrace();       }     return(tabArray);     }   public static String getCellData(int RowNum, int ColNum) throws Exception {     try{       Cell = ExcelWSheet.getRow(RowNum).getCell(ColNum);       int dataType = Cell.getCellType();       if (dataType == 3) {         return "";       }else{         String CellData = Cell.getStringCellValue();         return CellData;       }catch (Exception e){       System.out.println(e.getMessage());       throw (e);       }     } } 

Bước 4: Tạo một tình thế chạy thử TestNg để chấp nhận data từ Excel bằng cách dùng Data Provider.

Tạo một lớp TestNG ‘DataProviderWithExcel’ bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, chọn ‘Create TestNG Class’ thuộc TestNG category và Under Annotations, hãy chọn ‘ @BeforeMethod ‘, ‘ @AfterMethod ‘ & ‘ DataProvider ‘ và nhấn Finish.

Thêm một method Registration_data () vào Test class của bạn. cách thức này lấy hai chuỗi như các tham số đầu vào.

giờ đây phân chia các tình thế chạy thử thành ba phần:

@BeforeMethod: Khởi động Firefox và chỉ đạo nó vào URL cơ sở

@Test: Nhập Tên đăng nhập & Mật khẩu để Đăng nhập, In bảng điều khiển tin nhắn và Đăng xuất

@AfterMethod: Đóng trình duyệt Firefox

Test Case sẽ giống như sau:

package practiceTestCases;

  import java.util.concurrent.TimeUnit;   import org.openqa.selenium.By;   import org.openqa.selenium.WebDriver;   import org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver;   import org.testng.annotations.AfterMethod;   import org.testng.annotations.BeforeMethod;   import org.testng.annotations.Test;   import org.testng.annotations.DataProvider;   import utility.ExcelUtils; public class DataProviderWithExcel_001 {   WebDriver driver;   @BeforeMethod   public void beforeMethod() throws Exception {     driver = new FirefoxDriver();     driver.manage().timeouts().implicitlyWait(10, TimeUnit.SECONDS);     driver.get("http://www.store.demoqa.com");     } @Test(dataProvider="Authentication") public void Registration_data(String sUserName,String sPassword)throws Exception{   driver.findElement(By.xpath(".//*[@id='account']/a")).click();   driver.findElement(By.id("log")).sendKeys(sUserName);   System.out.println(sUserName);   driver.findElement(By.id("pwd")).sendKeys(sPassword);   System.out.println(sPassword);   driver.findElement(By.id("login")).click();   System.out.println(" Login Successfully, now it is the time to Log Off buddy.");   driver.findElement(By.xpath(".//*[@id='account_logout']/a")).click();   } @DataProvider public Object[][] Authentication() throws Exception{    Object[][] testObjArray = ExcelUtils.getTableArray("D://ToolsQA//OnlineStore//src//testData//TestData.xlsx","Sheet1");    return (testObjArray);   } @AfterMethod public void afterMethod() {   driver.close();   } 

}

quan tâm: kiểm tra đăng nhập này sẽ làm hai lần vì có hai người sử dụng tin tức trong cung ứng data Array.

Bước 5: Khởi động kiểm tra đối với tình thế Test Case trong tệp Test Data.

Điều này có nghĩa là chạy thử của bạn chỉ nên được chạy một lần với data được đề cập đến chống lại tên tình thế chạy thử. Để làm điều này, ta cần phải tinh chỉnh lớp tiện ích Excel, cộng thêm cần thêm vài chức năng để tìm ra tên Case Case hiện tại và số hàng có chứa tên Test Case.

package utility;

  import java.io.FileInputStream;   import java.io.FileNotFoundException;   import java.io.FileOutputStream;   import java.io.IOException;   import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFCell;   import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFRow;   import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFSheet;   import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook; public class ExcelUtils {     private static XSSFSheet ExcelWSheet;     private static XSSFWorkbook ExcelWBook;     private static XSSFCell Cell;     private static XSSFRow Row;   //This method is to set the File path and to open the Excel file, Pass Excel Path and Sheetname as Arguments to this method   public static void setExcelFile(String Path,String SheetName) throws Exception {       try {         // Open the Excel file         FileInputStream ExcelFile = new FileInputStream(Path);         // Access the required test data sheet         ExcelWBook = new XSSFWorkbook(ExcelFile);         ExcelWSheet = ExcelWBook.getSheet(SheetName);         } catch (Exception e){           throw (e);         }     }   public static Object[][] getTableArray(String FilePath, String SheetName, int iTestCaseRow)  throws Exception   {      String[][] tabArray = null;     try{       FileInputStream ExcelFile = new FileInputStream(FilePath);       // Access the required test data sheet       ExcelWBook = new XSSFWorkbook(ExcelFile);       ExcelWSheet = ExcelWBook.getSheet(SheetName);       int startCol = 1;       int ci=0,cj=0;       int totalRows = 1;       int totalCols = 2;       tabArray=new String[totalRows][totalCols];         for (int j=startCol;j<=totalCols;j++, cj++)         {           tabArray[ci][cj]=getCellData(iTestCaseRow,j);           System.out.println(tabArray[ci][cj]);         }     }     catch (FileNotFoundException e)     {       System.out.println("Could not read the Excel sheet");       e.printStackTrace();     }     catch (IOException e)     {       System.out.println("Could not read the Excel sheet");       e.printStackTrace();     }     return(tabArray);   }   //This method is to read the test data from the Excel cell, in this we are passing parameters as Row num and Col num   public static String getCellData(int RowNum, int ColNum) throws Exception{     try{      Cell = ExcelWSheet.getRow(RowNum).getCell(ColNum);      String CellData = Cell.getStringCellValue();      return CellData;      }catch (Exception e){       return"";       }     }   public static String getTestCaseName(String sTestCase)throws Exception{     String value = sTestCase;     try{       int posi = value.indexOf("@");       value = value.substring(0, posi);       posi = value.lastIndexOf(".");        value = value.substring(posi + 1);       return value;         }catch (Exception e){       throw (e);           }     }   public static int getRowContains(String sTestCaseName, int colNum) throws Exception{     int i;     try {       int rowCount = ExcelUtils.getRowUsed();       for ( i=0 ; i<rowCount; i++){         if (ExcelUtils.getCellData(i,colNum).equalsIgnoreCase(sTestCaseName)){           break;         }       }       return i;         }catch (Exception e){       throw(e);       }     }   public static int getRowUsed() throws Exception {       try{         int RowCount = ExcelWSheet.getLastRowNum();         return RowCount;       }catch (Exception e){         System.out.println(e.getMessage());         throw (e);       }     } 

}

chạy thử sau cùng

Nhận Test Case Name.

Với Test Case name, lấy số hàng của bảng Excel để kiểm tra.

Nhận data từ bảng tính excel cho hàng chạy thử đã tìm nạp.
package practiceTestCases;

import java.util.concurrent.TimeUnit;

import org.openqa.selenium.By;

import org.openqa.selenium.WebDriver;

import org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver;

import org.testng.annotations.Test;

import org.testng.annotations.BeforeMethod;

import org.testng.annotations.AfterMethod;

import org.testng.annotations.DataProvider;

import utility.ExcelUtils;

public class DataProviderWithExcel_002 {

private String sTestCaseName; private int iTestCaseRow; WebDriver driver; 

@BeforeMethod

public void beforeMethod() throws Exception {

 driver = new FirefoxDriver();  driver.manage().timeouts().implicitlyWait(10, TimeUnit.SECONDS);  driver.get("http://www.store.demoqa.com");   

}

@Test(dataProvider = "Authentication")

public void f(String sUserName, String sPassword) {

  driver.findElement(By.xpath(".//*[@id='account']/a")).click();   driver.findElement(By.id("log")).sendKeys(sUserName);   System.out.println(sUserName);   driver.findElement(By.id("pwd")).sendKeys(sPassword);   System.out.println(sPassword);   driver.findElement(By.id("login")).click();   System.out.println(" Login Successfully, now it is the time to Log Off buddy.");   driver.findElement(By.xpath(".//*[@id='account_logout']/a")).click(); 

}

@AfterMethod

public void afterMethod() {

  driver.close(); 

}

@DataProvider

public Object[][] Authentication() throws Exception{

  // Setting up the Test Data Excel file   ExcelUtils.setExcelFile("D://ToolsQA//OnlineStore//src//testData//TestData.xlsx","Sheet1");   sTestCaseName = this.toString();   // From above method we get long test case name including package and class name etc.   // The below method will refine your test case name, exactly the name use have used   sTestCaseName = ExcelUtils.getTestCaseName(this.toString());   // Fetching the Test Case row number from the Test Data Sheet   // Getting the Test Case name to get the TestCase row from the Test Data Excel sheet   iTestCaseRow = ExcelUtils.getRowContains(sTestCaseName,0);   Object[][] testObjArray = ExcelUtils.getTableArray("D://ToolsQA//OnlineStore//src//testData//TestData.xlsx","Sheet1",iTestCaseRow);     return (testObjArray);   } 

}

quan tâm: Thao tác này sẽ chỉ làm một lần đối với data tình thế hiện tại của est.

ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về Multi Browser, Cross Browser & Parallel Testing using TestNGTestNG Listeners trong phần tiếp nữa.

***Các phần đã tìm hiểu lúc trước: ***
https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-testng-framework-phan-1-aWj53Vyol6m
https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-testng-framework-phan-2-gGJ59X6PlX2
https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-testng-framework-phan-3-1VgZvByYZAw

Nguồn viblo.asia