Tìm hiểu về CocoaPods và Carthage

Là gì?

Cocoapods là chương trình giúp đỡ quản lý các bộ thư viện Cocoa (dependencies manager) được được dùng trong phát triển điện thoại.
Carthage ở đây là một công cụ quản lý các Library của Swift ( giống như cocoapods ).

Cài đặt và dùng.

CocoaPods

Cài đặt

Trên OSX, mở terminal và chạy đoạn mã:

sudo gem install cocoapods 

tiếp theo Enter => Nhập mật khẩu của laptop => Enter để thực hiện cài đặt.

Tạo Podfile

tiếp theo, ta tạo mới một project, mở termial

cd project_Path 

để tìm đến đúng địa chỉ của project.
tiếp theo chạy câu lệnh:

pod init  

để khởi tạo Podfile. Sau khi tạo xong Podfile, ta sẽ có một file với tên là "Podfile" có chứa content:

# Uncomment the next line to define a global platform for your project # platform :ios, '9.0'  target 'ProjectName' do   # Comment the next line if you're not using Swift and don't want to use dynamic frameworks   use_frameworks!    # Pods for ProjectName end 

Trong file này ta sẽ thực hiện thêm các lib vào.

Cài đặt và update

Để thực hiện cài đặt các thư viện mà ta thêm vào, trên terminal ta tiếp tục gõ:

 pod install 

Nếu như đã cài đặt các thư viện xong, mà có version mới và bạn muốn nâng cấp chúng thì chạy dòng lệnh

pod update 

Carthage

Cài đặt Homebrew

Trước tiên ta cần phải tải và cài đặt Homebrew. Mở terminal lên và chạy câu lệnh sau:

ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)" 

Sau khi tải và cài đặt xong, ta sẽ chạy lệnh

brew update 

Cài đặt Carthage

Sau khi cài đặt xong Homebrew, ta sẽ thực hiện cài đặt Carthage

brew install carthage 

Để tìm đến địa chỉ của project, giống như với Cocoapods, ta cũng sẽ chạy câu lệnh

cd project_Path 

Tạo Cartfile

ta dùng câu lệnh sau đây để tạo Cartfile

touch Cartfile 

tiếp theo ta có thể dùng Vim hoặc nano để điều chỉnh Cartfile

vim Cartfile 
nano Cartfile 

tiếp theo ta add đường dẫn github của các lib vào trong Cartfile.
tiếp theo chạy câu lệnh

carthage update --platform iOS 

Add Lib vào project

Bước 1: Mở project, tiếp theo chọn tab General. Tìm lến mục đường dẫned Frameworks and Libraries

Bước 2: Bấm vào dấu cộng tiếp theo chọn Add others.

Bước 3. Tìm đến đường dẫn " Carthage/Build/iOS " và chọn các file có đuôi .framework để add vào project.
Bước 4. Di chuyển đến Build Phases. Tạo mới Script Phase. Khi đó Run Script được hiện ra. Ở đây ta viết các command vào Shell

/usr/local/bin/carthage copy-frameworks 

tiếp theo ở phần input files ta nhất nút + , note các tin tức của các framework như bên sau đây

$(SRCROOT)/Carthage/Build/iOS/Alamofire.framework 

hoàn thành.

Như vậy là ta đã hoàn thành việc cài đặt dùng CocoaPods và Carthage. Cám ơn các bạn.
https://guides.cocoapods.org/using/index.html
https://github.com/Carthage/Carthage

Nguồn viblo.asia