Những câu lệnh cơ bản về SQL ( Phần 2)

A. Mục đích:

Như bài viết trước mình đã giới thiệu về các câu lệnh SELECT , hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn các câu lệnh cơ bản tiếp theo. Câu hỏi đưa ra khi làm dự án thật như sau:

Thêm bản ghi để hiển thị ra màn hình list. Hoặc chèn tin tức vào các cột trống của 1 hay nhiều bản ghi. Update lại tin tức của bản ghi. Xóa data Tính toán các giá trị tổng, bình quân, Max, Min…
=> Bài viết này sẽ giúp đỡ giải quyết các việc trên.

B. Các câu lệnh Query

1. Câu lệnh Insert Into:

Cách để thêm 1 bản ghi vào bảng data.
Cú pháp :

— Cú pháp câu lệnh Insert Into:

INSERT INTO <table_name> ("column1", "column2", …)
VALUES ("value1", "value2", …);

Example :

2. Câu lệnh cập nhập (Update)

cấp quyền đổi khác, edit tin tức của bản ghi.
Cú pháp:

— Cú pháp câu lệnh Update:

UPDATE "table_name"
SET "column_1" = "new value 1", "column_2"= "new value 2"
WHERE "condition";
Example:
Update brand_id cho bản ghi có id = 6.

Kết quả:

3. Câu lệnh xóa data:

Cú pháp:

— Cú pháp xóa các dòng data trong bảng.

DELETE FROM "table_name"
WHERE "condition";
Example:
Xóa các bản ghi có id = 7


4. SQL Functions

– SQL Count.

Count là một hàm, đếm số dòng trong câu Query. Thông thường nó thường được dùng cùng với Group by.
Cú pháp:

— Đếm số row (dòng) có trong bảng Account

Select Count(Acc.Account_Id) From Account Acc;
Example:

Đếm những tour có vận chuyển tận nhàe là U1805

– SQL Sum:

Sum là hàm dùng để tính tổng giá trị một cột trong câu SQL.

— Cú pháp:

SELECT SUM("column_name")
FROM "table_name";
Example:
Tính tổng số tiền của User có id = 148.

– SQL AVG:

AVG là hàm tính bình quân trên cột.
Cú pháp :

— Cú pháp:

SELECT AVG("column_name")
FROM "table_name";
Example:
Tính bình quân số tiền của User có id = 148.

– SQL MIN:

Min là hàm tìm giá trị nhỏ nhất trên cột.
Cú pháp:

— Cú pháp:

SELECT MIN ("column_name")
FROM "table_name";
Example:
Tìm giá trị total_price nhỏ nhất của user_id= 148

– SQL Max:

Cú pháp:

— Cú pháp:

SELECT MAX("column_name")
FROM "table_name";
Example:
Tìm giá trị total_price lớn nhất của user_id= 148

C. Note:

Phần sau ta sẽ cùng tìm hiểu về câu lệnh join và sub query, hy vong bài viết này có ích cho các bạn phải thao tác nhiều trong DB và các bạn mới tìm hiểu về SQL.
đường dẫn tham khảo: http://o7planning.org/vi/10237/huong-dan-hoc-sql-cho-nguoi-moi-bat-dau-voi-mysql#a23635

Nguồn viblo.asia