Nhà nước độc quyền dịch vụ công ích thông tin duyên hải

Dịch vụ công ích tin tức duyên hải gồm quản lý, vận hành khai thác hệ thống đài tin tức duyên hải. Ảnh Internet.

Theo đó, 20 sản phẩm, dịch vụ làm độc quyền nhà nước trong làm việc thương mại gồm: phát hành tem bưu chính Việt Nam; quản lý, duy trì, khai thác mạng bưu chính công cộng; cung ứng dịch vụ công ích trong làm việc phát hành báo chí; xuất bản (không bao gồm làm việc in và phát hành) xuất bản phẩm.

thêm nữa còn có dịch vụ công ích tin tức duyên hải (quản lý, vận hành khai thác hệ thống đài tin tức duyên hải); bảo đảm làm việc bay (dịch vụ không lưu, dịch vụ thông tin điểm tin hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn); dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải (vận hành hệ thống đèn biển, vận hành hệ thống luồng hàng hải công cộng)…

Nghị định 94/2017 cũng nêu rõ làm độc quyền nhà nước với sản phẩm, dịch vụ cung ứng mục đích, quốc phòng, an ninh; vật liệu nổ công nghiệp; sản xuất vàng miếng; phát hành xổ số kiến thiết; in, đúc tiền…

Theo Nghị định 94, chỉ làm độc quyền nhà nước trong làm việc thương mại đối với các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu mà Nhà nước cần phải độc quyền quan hệ đến quốc phòng, an ninh, đảm bảo lợi ích quốc gia hoặc các thành phần kinh tế khác không có muốn và tiềm năng tham dự.

Cơ quan nhà nước có quyền làm độc quyền nhà nước trong làm việc thương mại thông qua kiểu trực tiếp làm hoặc chỉ định cho tổ chức, cá nhân làm. Việc chỉ định phải do Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bằng văn bản.

làm việc thương mại độc quyền nhà nước phải được làm dưới sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

Bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền các cấp không được quy định làm việc, sản phẩm, dịch vụ, địa bàn làm làm việc thương mại độc quyền nhà nước. Đối với sản phẩm, dịch vụ, địa bàn cung ứng mục đích quốc phòng, an ninh làm độc quyền nhà nước trong làm việc thương mại theo chỉ dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2017.