chỉ dẫn tạo biểu đồ bằng thư viện MPAndroidChart

MPAndroidChart là gì?

MPAndroidChart là 1 thư viện khá là tiện ích đối với ta, nó giúp đỡ nhiều loại biểu đồ khác nhau tùy với mục đích dùng của mỗi người. Sau đây tôi sẽ demo 1 vài biểu đồ của nó.

PieChart

Đây là biểu đồ hình tròn được dùng nhiều, giúp đỡ biểu thị kích cỡ các mục trong một chuỗi dữ liệu, tỷ lệ với tổng số các mục. Các điểm data trong biểu đồ hình tròn được biểu thị dưới dạng phần trăm của tất cả hình tròn.

Bước 1: Tạo project với tên MPAndroidChart

Bước 2: Thêm đoạn vận chuyển tận nhàe sau vào gradle

allprojects {   repositories {         maven { url "https://jitpack.io" }       }     }           dependencies {   compile 'com.github.PhilJay:MPAndroidChart:v3.0.2' } 

Bước 3: Tạo giao diện cho piechart

<?xml version="1.0" envận chuyển tận nhàing="utf-8"?> <RelativeLayout   xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"   android:layout_width="match_parent"   android:layout_height="match_parent"   >   <com.github.mikephil.charting.charts.PieChart     android:id="@+id/piechart"     android:layout_width="match_parent"     android:layout_height="300dp"     android:layout_marginTop="20dp"     /> </RelativeLayout> 

Bước 4: Viết chức năng hiển thị cho PieChart trong MainActivity

public class MainActivity extends AppCompatActivity implements OnChartValueSelectedListener {   private PieChart mChart; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {   super.onCreate(savedInstanceState);   setContentView(R.layout.activity_main);   mChart = (PieChart) findViewById(R.id.piechart);   mChart.setRotationEnabled(true);   mChart.setDescription(new Description());   mChart.setHoleRadius(35f);   mChart.setTransparentCircleAlpha(0);   mChart.setCenterText("PieChart");   mChart.setCenterTextSize(10);   mChart.setDrawEntryLabels(true);   addDataSet(mChart);   mChart.setOnChartValueSelectedListener(this); } @Override public void onValueSelected(Entry e, Highlight h) {   Toast.makeText(this, "Value: "       + e.getY()       + ", index: "       + h.getX()       + ", DataSet index: "       + h.getDataSetIndex(), Toast.LENGTH_SHORT).show(); } @Override public void onNothingSelected() { } private static void addDataSet(PieChart pieChart) {   ArrayList<PieEntry> yEntrys = new ArrayList<>();   ArrayList<String> xEntrys = new ArrayList<>();   float[] yData = { 25, 40, 70 };   String[] xData = { "January", "February", "January" };   for (int i = 0; i < yData.length;i++){     yEntrys.add(new PieEntry(yData[i],i));   }   for (int i = 0; i < xData.length;i++){     xEntrys.add(xData[i]);   }   PieDataSet pieDataSet=new PieDataSet(yEntrys,"Employee Sales");   pieDataSet.setSliceSpace(2);   pieDataSet.setValueTextSize(12);   ArrayList<Integer> colors=new ArrayList<>();   colors.add(Color.GRAY);   colors.add(Color.BLUE);   colors.add(Color.RED);   pieDataSet.setColors(colors);   Legend legend=pieChart.getLegend();   legend.setForm(Legend.LegendForm.CIRCLE);   legend.setPosition(Legend.LegendPosition.LEFT_OF_CHART);   PieData pieData=new PieData(pieDataSet);   pieChart.setData(pieData);   pieChart.invalidate(); } } 

Và đây là kết quả:

CombinedChart

Đây là biểu đồ đường biểu thị các data liên tục theo thời gian trên trục được chia độ đều

Bước 1 và 2 mình đã trình bày ở trên, các bạn có thể xem lại

Bước 3: Tạo giao diện CombinedChart

<?xml version="1.0" envận chuyển tận nhàing="utf-8"?> <RelativeLayout   xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"   android:layout_width="match_parent"   android:layout_height="match_parent"   >   <com.github.mikephil.charting.charts.CombinedChart     android:id="@+id/combinedChart"     android:layout_width="match_parent"     android:layout_height="300dp"     android:layout_marginTop="20dp"     /> </RelativeLayout> 

Bước 4: Viết chức năng hiển thị cho PieChart trong MainActivity

private CombinedChart mChart; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {   super.onCreate(savedInstanceState);   setContentView(R.layout.activity_main);   mChart = (CombinedChart) findViewById(R.id.combinedChart);   mChart.getDescription().setEnabled(false);   mChart.setBackgroundColor(Color.WHITE);   mChart.setDrawGridBackground(false);   mChart.setDrawBarShadow(false);   mChart.setHighlightFullBarEnabled(false);   mChart.setOnChartValueSelectedListener(this);   YAxis rightAxis = mChart.getAxisRight();   rightAxis.setDrawGridLines(false);   rightAxis.setAxisMinimum(0f);   YAxis leftAxis = mChart.getAxisLeft();   leftAxis.setDrawGridLines(false);   leftAxis.setAxisMinimum(0f);   final List<String> xLabel = new ArrayList<>();   xLabel.add("Jan");   xLabel.add("Feb");   xLabel.add("Mar");   xLabel.add("Apr");   xLabel.add("May");   xLabel.add("Jun");   xLabel.add("Jul");   xLabel.add("Aug");   xLabel.add("Sep");   xLabel.add("Oct");   xLabel.add("Nov");   xLabel.add("Dec");   XAxis xAxis = mChart.getXAxis();   xAxis.setPosition(XAxis.XAxisPosition.BOTTOM);   xAxis.setAxisMinimum(0f);   xAxis.setGranularity(1f);   xAxis.setValueFormatter(new IAxisValueFormatter() {     @Override     public String getFormattedValue(float value, AxisBase axis) {       return xLabel.get((int) value % xLabel.size());     }   });   CombinedData data = new CombinedData();   LineData lineDatas = new LineData();   lineDatas.addDataSet((ILineDataSet) dataChart());   data.setData(lineDatas);   xAxis.setAxisMaximum(data.getXMax() + 0.25f);   mChart.setData(data);   mChart.invalidate(); } @Override public void onValueSelected(Entry e, Highlight h) {   Toast.makeText(this, "Value: "       + e.getY()       + ", index: "       + h.getX()       + ", DataSet index: "       + h.getDataSetIndex(), Toast.LENGTH_SHORT).show(); } @Override public void onNothingSelected() { } private static DataSet dataChart() {   LineData d = new LineData();   int[] data = new int[] { 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 9 };   ArrayList<Entry> entries = new ArrayList<Entry>();   for (int index = 0; index < 12; index++) {     entries.add(new Entry(index, data[index]));   }   LineDataSet set = new LineDataSet(entries, "Request Ots approved");   set.setColor(Color.GREEN);   set.setLineWidth(2.5f);   set.setCircleColor(Color.GREEN);   set.setCircleRadius(5f);   set.setFillColor(Color.GREEN);   set.setMode(LineDataSet.Mode.CUBIC_BEZIER);   set.setDrawValues(true);   set.setValueTextSize(10f);   set.setValueTextColor(Color.GREEN);   set.setAxisDependency(YAxis.AxisDependency.LEFT);   d.addDataSet(set);   return set; } 

Và đây là kết quả:

Kết luận

MPAndroidChart rất tiện dụng với ta, nếu bạn muốn thống kê 1 cái gì thì đây là sự chọn lựa tuyệt vời cho vận chuyển tận nhàer.
Bạn có thể tham khảo thêm tại đây: https://github.com/PhilJay/MPAndroidChart

Nguồn viblo.asia