Chỉ 47% các cuộc tấn công mạng nhằm vào khu vực công được giải quyết