CẤU TRÚC LẶP TRONG JAVA – BÀI 7

Contents

1 Tổng quan cấu trúc lặp trong Java2 Cấu trúc lặp trong Java3 Ví dụ cấu trúc lặp trong Java4 Kết luận

Trong nhiều hoàn cảnh ta cần làm một đoạn code trong nhiều lần, dòng code đầu tiên làm trước, tiếp nữa đến dòng code thứ hai và cứ như vậy cho đến hết đoạn code.

Ngôn ngữ lập trình Java cung ứng nhiều cấu trúc lặp trong Java cấp quyền làm những vòng lặp từ dễ hiểu đến phức tạp. ta sẽ cùng tìm hiểu và thực hành cấu trúc lặp trong Java – Bài 7.

Tổng quan cấu trúc lặp trong Java

Cấu trúc lặp trong Java cấp quyền ta làm việc thực thi các dòng lệnh trong một khối lệnh nhiều lần tùy theo ý muốn hoặc đến khi thỏa mãn điều kiện đã được định trước. Mô hình tổng quan như sau

ctruclaptonguqan

Trong đó đoạn code sẽ được thực thi dựa vào việc kiểm tra điều kiện dừng của các cấu trúc lặp. Nếu khi nào điều kiện dừng chưa được thỏa mãn thì chương trình vẫn tiếp tục được thực thi. Điều kiện dừng ở đây có kiểu trả về là kiểu logic true hoặc false. coder cần phải nổi bật quan tâm đến việc chọn lựa điều kiện dừng này vì trong nhiều hoàn cảnh chương trình có điều kiện dừng không đúng thì cấu trúc lặp trong Java sẽ chạy mãi mãi tức là chương trình không có điểm dừng dẫn đến việc treo hoặc ngưng trệ hệ thống.

Cấu trúc lặp trong Java

Cấu trúc lặp while Cấu trúc lặp for Cấu trúc lặp do … while

ctruclap

Các cấu trúc lặp trong Java như while, for, do…while về cơ bản là giống nhau, mặc dù vậy coder cần phải dùng chúng trong những ngữ cảnh hợp lý. Cấu trúc while chủ yếu được dùng khi đã biết rõ điều kiện dừng . Cấu trúc for dùng chủ yếu trong hoàn cảnh số vòng lặp, tức là giới hạn trên đã biết. Cấu trúc do…while dùng trong hoàn cảnh chưa đánh giá được ngay điều kiện dừng.

 

Ví dụ cấu trúc lặp trong Java

Chương trình ví dụ dùng các cấu trúc lặp trong Java

dùng một mảng số nguyên x[] gồm 4 phần tử {1, 2, 3, 4}. Khai báo và làm việc liệt kê các phần tử của mảng x[] bằng 3 cấu trúc lặp trong Java.

ctrulapjaja

Như ta thấy cả ba cấu trúc lặp trong Java trong những hoàn cảnh thông thường đều trả về kết quả giống nhau. Cách dùng và cấu trúc tuy khác nhau nhưng ta phải nắm chắc các cấu trúc này vì nó sẽ khiến cho chương trình Java trở nên linh hoạt, làm việc tốt hơn. Kết quả chạy kiểm thử chương trình

kq

Kết luận

ta vừa làm quen với các cấu trúc lặp trong Java, việc dùng thành thạo các cấu trúc này rất rất cần để lập trình các chương trình Java từ dễ hiểu đến phức tạp một cách thành công và có tác dụng nhất. Mời các bạn đón đọc loạt bài tiếp nữa về Java cơ bản của chúng tôi trong các bài tiếp nữa!

Nguồn diendanhocweb.com