CẤU TRÚC ĐIỀU KIỆN JAVA – BÀI 8

Contents

1 Cấu trúc điều kiện tổng quát2 Cấu trúc điều kiện Java3 Ví dụ cấu trúc điều kiện Java4 Kết luận

Cấu trúc điều kiện Java có một hoặc nhiều điều kiện, mục địch của cấu trúc điều kiện để kiểm tra các điều kiện khi chạy chương trình hoặc thỏa mã các yêu cầu của bài toán, khi đó ta phải dùng cấu trúc điều kiện trong Java một cách chính xác và theo trình tự logic tránh các tình thế chương trình chạy không đúng với yêu cầu.

Cấu trúc điều kiện tổng quát

Bao gồm các thành phần

Điều kiện cần kiểm tra Kết quả trả về là đúng hoặc sai(true/false)

 

 

ctrucdktongquat

Cấu trúc điều kiện Java

Java giúp đỡ các cấu trúc lặp cơ bản như:

cấu trúc if: dùng để kiểm tra điều kiện để thực thi khối lệnh cấu trúc if…else: dùng để kiểm tra khối lệnh nếu điều kiện đúng và ngược lại sẽ thực thi khối lệnh sau câu lệnh else cấu trúc switch: dùng để kiểm tra và thực thi một list các điều kiệncac loai

Ví dụ cấu trúc điều kiện Java

Chương trình ví dụ kiểm tra cấu trúc điều kiện trong Java

Cấu trúc if…else ví dụ là một biến nguyên a, kiểm tra điều kiện a lớn hơn hay nhỏ hơn 0 Cấu trúc switch…case kiểm tra điều kiện biến điểm và đưa ra xếp loại: bình quân, Khá, Giỏi dựa vào mức điểm

cr

Kết quả chạy chương trình

kq

Kết luận

Các cấu trúc điều kiện Java đã được trình bày cụ thể trong bày viết trên, các ví dụ dễ làm về cách dùng và tình thế dùng đã được trình bày một cách dễ hiểu nhất. Hiểu và áp dụng có có tác dụng cấu trúc điều kiện Java này vào các chương trình thực tế. Cảm ơn bạn đã theo dõi loạt bài Java cơ bản của chúng tôi.

 

Nguồn diendanhocweb.com