Cấu hình và fixbug với PHPStorm

Làm lập trình viên thì ai cũng quen với việc sửa lỗi. Chỉ cần var_dump() là ta có thể biết biến đó đang chứa data gì, chạy đến đây có sai không… Nhưng sẽ thật kinh to lớn khi phải lần mò var_dump() rồi chạy lại code hết chỗ này đến chỗ kia.
Lúc này IDE mới cho thấy sự khác biệt với những editor. Hãy quên đi var_dump(), print_r(), die, với IDE bạn chỉ cần click chọn chỗ cần sửa lỗi, tiếp theo request. Pum! tất cả content cần sửa lỗi ở đã có lần phần, đã có lần function sẽ hiển thị cho bạn. Bài viết này dùng PHPStorm để sửa lỗi.

Install Xsửa lỗi

macOS

brew install php71-xsửa lỗi 

ubuntu

sudo apt-get install php-xsửa lỗi 

tiếp theo restart server

Config php.ini

Thêm vào file php.ini

[Xsửa lỗi] zend_extension_ts=/usr/local/opt/php71-xsửa lỗi/xsửa lỗi.so xsửa lỗi.remote_enable=1 xsửa lỗi.remote_host=localhost xsửa lỗi.remote_port=9000 xsửa lỗi.remote_handler="dbgp" 

Path /usr/local/opt/php71-xsửa lỗi/xsửa lỗi.so tùy theo nơi đặt xsửa lỗi của bạn.

Config PHPStorm

Chọn Run > Edit Configurations… Click button + để thêm config mới. Ở đây lấy ví dụ là PHP Web Application

Click button ... ở phần Server để cấu hình server

Click button + ở dialog Servers. Thêm tin tức về server. Click OK

Khi đó ta đã config xong phần server để sửa lỗi. Click OK

Nếu server bạn chạy https, cần điều chỉnh phần Start URL

Giờ đến phần thú vị nhất, thực hiện sửa lỗi. Chọn Run > sửa lỗi [name_server]

Một tab trình duyệt web sẽ hiển thị thông tin bắt đầu session sửa lỗi. Không cần quan tâm, bạn cứ tắt tab đó đi.
Click button sửa lỗi listening, để nó chuyển sang trạng thái lắng nghe (màu xanh lá)

giờ đây nó sẽ lắng nghe và break ở bất kỳ chỗ phần code nào ta chọn làm break point (click khoảng trống cùng với line number)

thực hiện request để bắt sửa lỗi.

dùng hàng button điều dẫn để xem kỹ đã có lần bước chạy của php. xem nhiều hơn: https://www.jetbrains.com/help/phpstorm/sửa lỗi-tool-window.html#steptoolbar

Khi không cần sửa lỗi thì click button sửa lỗi listening lần nữa để off sửa lỗi (màu đỏ)

sửa lỗi với Postman

Với postman ta hoàn toàn có thể sửa lỗi giống như trên web, chỉ cần thêm vào url bạn muốn test tham số Xsửa lỗi_SESSION_START=PHPSTORM

Bonus: sửa lỗi với queue của Laravel

Ở trên ta đã biết cách sửa lỗi với web, giờ là phần nói về sửa lỗi với queue của Laravel. Chọn Run > Edit Configurations… Click button + để thêm config mới. Chọn PHP Remote sửa lỗi

Chọn server, đặt tên ide key. Click OK

Chọn Run > sửa lỗi [name_server]

Chạy câu lệnh export Xsửa lỗi_CONFIG="idekey=phpstormcli" trong terminal với phpstormcli là ide key đã đặt ở trên.
tiếp theo thì bật sửa lỗi listening, click break point, chạy php artisan queue:work.

Nguồn viblo.asia