Bibica: phân bố lợi nhuận cho quỹ đầu tư phát huy 56,7 tỷ đồng, gấp 3 lần cổ tức 2016

Đại hội đồng cổ đông của BBC đã thông qua chia cổ tức năm 2016 tỷ lệ 12% bằng tiền, ngang bằng dùng 18,5 tỷ đồng để chi trả cổ tức, đồng thời thông qua trích 56,7 tỷ đồng lợi nhuận cho quỹ đầu tư phát huy. Năm 2017, BBC đặt chiến lược cổ tức 12% – 18%.

CTCP Bibica (mã BBC) vừa công bố Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Theo đó, tất cả các content trình tại Đại hội đều được đa số cổ đông thông qua.

Năm 2016, BBC đạt 1.263 tỷ đồng doanh thu thuần, 97 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 81,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Cổ tức làm 12% bằng tiền, ngang bằng dành 18,5 tỷ đồng để chi trả cổ tức.

Ảnh trình bày.

BBC cũng dành đa phần lợi nhuận tạo ra được trong năm 2016 để trích quỹ đầu tư phát huy, 56,7 tỷ đồng, gấp 3 lần lợi nhuận phân phối chi cổ tức năm 2016.

Năm 2017, BBC đặt chiến lược doanh thu thuần 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 104,3 tỷ đồng và 86,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

giống như như năm 2016, năm 2017 BBC lên chiến lược trích khoảng hơn 54,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cho quỹ đầu tư phát huy. chiến lược cổ tức 12 – 18%, ngang bằng dành khoảng 28 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức.

Năm nay, BBC sẽ chi đầu tư khoảng 217 tỷ đồng cho các dự án Kẹo mềm cao cấp; dự án bánh Quy và nâng cấp dây chuyền bánh mì ở nhà máy Bibica Hà Nội…

Hồng Quân
* Nguồn: BizLive