ASP.NET MVC Tip #8 – Tạo ASP.NET MVC GridView Helper Method

Trong thủ thuật này, bạn sẽ tìm hiểu làm sao để mở rộng ASP.NET MVC framework với một cách thức helper mới sẽ hiển thị một bảng HTML của data trong cơ sở data.

Hiện nay, framework ASP.NET MVC không bao gồm bất cứ điều gì đó là ngang bằng trực tiếp đến ASP.NET Web Forms GridView control. Nếu bạn muốn hiển thị một bảng data cơ sở data thì bạn phải viết ra tất cả các HTML và script inline mỗi lần mà bạn muốn hiển thị data. Trong thủ thuật này, tôi chỉ cho bạn làm sao để thêm một extension method GridView() vào lớp HtmlHelper.

Một cách thức mở rộng là một cách thức bổ sung vào một lớp bằng lớp khác. Bạn có thể dùng cách thức mở rộng để cung ứng cho các lớp hiện có sức mạnh bổ sung. Trong tình thế của chúng tôi, chúng tôi muốn cung ứng cho các lớp HtmlHelper, lớp mà bạn dùng trong một MVC View Page, một GridView() method mới mà sinh ra một bảng HTML của data cơ sở data.

Bạn tạo ra một extension method theo những cách khác nhau khi làm việc với Visual Basic .NET và khi làm việc với C #. Bạn tạo ra một cách thức khuyến nông với Visual Basic.NET bằng cách tạo ra một chức năng mô-đun và trang trí trong các mô-đun với <mở rộng> thuộc tính. Bạn tạo ra một extension method với C # bằng cách tạo ra một lớp tĩnh và dùng các keyword này với tham số đầu tiên của mỗi cách thức mở rộng hiển thị bởi lớp tĩnh.

Mã cho extension method GridView() được chứa trong Liệt kê 1.

Liệt kê 1 – GridExtensions.vb (VB)

1: Imports System  2: Imports System.Text  3: Imports System.Collections.Generic  4: Imports System.Linq  5: Imports System.Data.Linq.Mapping  6: Imports System.Data.Linq  7: Imports System.Web.UI  8: Imports System.Web.Mvc  9: Imports System.Web  10: Imports System.Runtime.CompilerServices  11:   12:   13: Namespace Helpers  14:   15:   Public Module GridExtensions  16:   17:     <Extension()> _  18:     Public Function GridView(ByVal htmlHelper As HtmlHelper, ByVal table As ITable) As String  19:       Return GridView(htmlHelper, table, Nothing, New GridViewOptions())  20:     End Function  21:   22:     <Extension()> _  23:     Public Function GridView(ByVal htmlHelper As HtmlHelper, ByVal table As ITable, ByVal headers As String()) As String  24:       Return GridView(htmlHelper, table, headers, New GridViewOptions())  25:     End Function  26:   27:     <Extension()> _  28:     Public Function GridView(ByVal htmlHelper As HtmlHelper, ByVal table As ITable, ByVal includeđường dẫns As Boolean) As String  29:       Return GridView(htmlHelper, table, Nothing, includeđường dẫns)  30:     End Function  31:   32:     <Extension()> _  33:     Public Function GridView(ByVal htmlHelper As HtmlHelper, ByVal table As ITable, ByVal headers As String(), ByVal includeđường dẫns As Boolean) As String  34:       Dim options As New GridViewOptions()  35:       If Not includeđường dẫns Then  36:         options.ShowViewButton = False  37:         options.ShowEditButton = False  38:         options.ShowDeleteButton = False  39:       End If  40:       Return GridView(htmlHelper, table, Nothing, options)  41:     End Function  42:   43:     <Extension()> _  44:     Public Function GridView(ByVal htmlHelper As HtmlHelper, ByVal table As ITable, ByVal headers As String(), ByVal options As GridViewOptions) As String  45:       ' Show edit column?  46:       Dim showEditColumn As Boolean = options.ShowViewButton Or options.ShowEditButton Or options.ShowDeleteButton  47:   48:       ' Get identity column name  49:       Dim identityColumnName As String = GridExtensions.GetIdentityColumnName(table)  50:   51:       ' Get column names and headers  52:       Dim columnNames = GridExtensions.GetColumnNames(table)  53:       If IsNothing(headers) Then  54:         headers = columnNames  55:       End If  56:   57:       ' Open table  58:       Dim sb As New StringBuilder()  59:       sb.AppendLine("<table>")  60:   61:       ' Create Header Row  62:       sb.AppendLine("<thead>")  63:       sb.AppendLine("<tr>")  64:       If showEditColumn Then  65:         sb.Append("<th></th>")  66:       End If  67:       For Each header As String In headers  68:         sb.AppendFormat("<th>{0}</th>", header)  69:       Next  70:       sb.AppendLine("</tr>")  71:       sb.AppendLine("</thead>")  72:   73:       ' Create Data Rows  74:       sb.AppendLine("<tbody>")  75:       sb.AppendLine("<tr>")  76:       Dim row As Object  77:       For Each row In table  78:         If showEditColumn Then  79:           Dim identityValue As Integer = CType(DataBinder.GetPropertyValue(row, identityColumnName), Integer)  80:           sb.Append("<td><small>")  81:           If (options.ShowViewButton) Then  82:             sb.Append(htmlHelper.Actionđường dẫn(options.ViewButtonText, options.ViewAction, New With {.Id = identityValue}))  83:           End If  84:           sb.Append("&nbsp;")  85:           If options.ShowEditButton Then  86:             sb.Append(htmlHelper.Actionđường dẫn(options.EditButtonText, options.EditAction, New With {.Id = identityValue}))  87:             sb.Append("&nbsp;")  88:           End If  89:           If options.ShowDeleteButton Then  90:             sb.Append(htmlHelper.Actionđường dẫn(options.DeleteButtonText, options.DeleteAction, New With {.Id = identityValue}))  91:             sb.Append("</small></td>")  92:           End If  93:         End If  94:         For Each columnName As String In columnNames  95:           Dim value As String = DataBinder.GetPropertyValue(row, columnName).ToString()  96:           sb.AppendFormat("<td>{0}</td>", HttpUtility.HtmlEnvận chuyển tận nhàe(value))  97:         Next  98:         sb.AppendLine("</tr>")  99:       Next 100:       sb.AppendLine("</tbody>") 101:  102:       sb.AppendLine("</table>") 103:       Return sb.ToString() 104:     End Function 105:  106:     Public Function GetColumnNames(ByVal table As ITable) As String() 107:       Return table.Context.Mapping.GetMetaType(table.ElementType).PersistentDataMembers.Select(Function(m) m.Name).ToArray() 108:     End Function 109:  110:     Public Function GetIdentityColumnName(ByVal table As ITable) As String 111:       Return table.Context().Mapping().GetMetaType(table.ElementType).DBGeneratedIdentityMember().Name 112:     End Function 113:   End Module 114:  115: End Namespace 

Listing 1 – GridExtensions.cs (C#)

 1: using System;  2: using System.Text;  3: using System.Collections.Generic;  4: using System.Linq;  5: using System.Data.Linq.Mapping;  6: using System.Data.Linq;  7: using System.Web.UI;  8: using System.Web.Mvc;  9: using System.Web;  10:   11: namespace Tip8.Helpers  12: {  13:   public static class GridExtensions  14:   {  15:   16:     public static string GridView(this HtmlHelper htmlHelper, ITable table)  17:     {  18:       return GridView(htmlHelper, table, null, new GridViewOptions());  19:     }  20:   21:     public static string GridView(this HtmlHelper htmlHelper, ITable table, string[] headers)  22:     {  23:       return GridView(htmlHelper, table, headers, new GridViewOptions());  24:     }  25:   26:     public static string GridView(this HtmlHelper htmlHelper, ITable table, bool includeđường dẫns)  27:     {  28:       return GridView(htmlHelper, table, null, includeđường dẫns);  29:     }  30:   31:     public static string GridView(this HtmlHelper htmlHelper, ITable table, string[] headers, bool includeđường dẫns)  32:     {  33:       var options = new GridViewOptions();  34:       if (!includeđường dẫns)  35:       {  36:         options.ShowViewButton = false;  37:         options.ShowEditButton = false;  38:         options.ShowDeleteButton = false;  39:       }  40:       return GridView(htmlHelper, table, null, options);  41:     }  42:   43:     public static string GridView(this HtmlHelper htmlHelper, ITable table, string[] headers, GridViewOptions options)  44:     {  45:       // Show edit column?  46:       bool showEditColumn = options.ShowViewButton || options.ShowEditButton || options.ShowDeleteButton;  47:   48:       // Get identity column name  49:       string identityColumnName = GridExtensions.GetIdentityColumnName(table);  50:   51:       // Get column names and headers  52:       var columnNames = GridExtensions.GetColumnNames(table);  53:       if (headers == null)  54:         headers = columnNames;  55:   56:       // Open table  57:       var sb = new StringBuilder();  58:       sb.AppendLine("<table>");  59:   60:       // Create Header Row  61:       sb.AppendLine("<thead>");  62:       sb.AppendLine("<tr>");  63:       if (showEditColumn)  64:         sb.Append("<th></th>");  65:       foreach (String header in headers)  66:         sb.AppendFormat("<th>{0}</th>", header);  67:       sb.AppendLine("</tr>");  68:       sb.AppendLine("</thead>");  69:   70:       // Create Data Rows  71:       sb.AppendLine("<tbody>");  72:       sb.AppendLine("<tr>");  73:       foreach (Object row in table)  74:       {  75:         if (showEditColumn)  76:         {  77:           int identityValue = (int)DataBinder.GetPropertyValue(row, identityColumnName);  78:           sb.Append("<td><small>");  79:           if (options.ShowViewButton)  80:           {  81:             sb.Append(htmlHelper.Actionđường dẫn(options.ViewButtonText, options.ViewAction, new { Id = identityValue }));  82:             sb.Append("&nbsp;");  83:           }  84:           if (options.ShowEditButton)  85:           {  86:             sb.Append(htmlHelper.Actionđường dẫn(options.EditButtonText, options.EditAction, new { Id = identityValue }));  87:             sb.Append("&nbsp;");  88:           }  89:           if (options.ShowDeleteButton)  90:           {  91:             sb.Append(htmlHelper.Actionđường dẫn(options.DeleteButtonText, options.DeleteAction, new { Id = identityValue }));  92:           }  93:           sb.Append("</small></td>");  94:         }  95:         foreach (string columnName in columnNames)  96:         {  97:           string value = DataBinder.GetPropertyValue(row, columnName).ToString();  98:           sb.AppendFormat("<td>{0}</td>", HttpUtility.HtmlEnvận chuyển tận nhàe(value));  99:         } 100:         sb.AppendLine("</tr>"); 101:       } 102:       sb.AppendLine("</tbody>"); 103:  104:       sb.AppendLine("</table>"); 105:       return sb.ToString(); 106:     } 107:  108:     public static string[] GetColumnNames(ITable table) 109:     { 110:       return table 111:         .Context 112:         .Mapping 113:         .GetMetaType(table.ElementType) 114:         .PersistentDataMembers.Select(m => m.Name) 115:         .ToArray(); 116:     } 117:  118:     public static string GetIdentityColumnName(ITable table) 119:     { 120:       return table 121:         .Context 122:         .Mapping 123:         .GetMetaType(table.ElementType) 124:         .DBGeneratedIdentityMember 125:         .Name; 126:     } 127:   } 128:  129: } 

Liệt kê 1 chứa nhiều version của method GridView(). Mỗi version của method GridView() chấp nhận một bộ khác nhau của tham số. Ví dụ, version đầu tiên của method GridView() chấp nhận một LINQ to SQL bảng và sinh ra tất cả các cột và các hàng từ bảng. Các version khác của method GridView() cấp quyền bạn tùy chỉnh các tiêu đề GridView và hiệu chỉnh gắn kết.

MVC view trong Liệt kê 2 cho thấy nhiều cách gọi phương thức GridView() để hiển thị content của một bảng cơ sở data.

Liệt kê 2 – index.aspx (VB)

1: <%@ Page Language="VB" MasterPageFile="~/Views/Shared/Site.Master" AutoEventWireup="false" vận chuyển tận nhàeBehind="Index.aspx.vb" Inherits="Tip8.Index" %>  2: <%@ Import Namespace="Tip8.Helpers" %>  3:   4: <asp:Content ID="indexContent" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">  5:    6:  <h1>Simple Grid</h1>  7:    8:  <%= Html.GridView(ViewData.Model) %>  9:  10:  <h1>Simple Grid without đường dẫns</h1> 11:   12:  <%= Html.GridView(ViewData.Model, false) %> 13:  14:  <h1>Simple Grid with Custom Headers</h1> 15:   16:  <%=Html.GridView(ViewData.Model, New String() {"AA", "BB", "CC", "DD"})%> 17:   18:  <h1>Simple Grid with Custom đường dẫns</h1> 19:   20:  <%=Html.GridView(ViewData.Model, Nothing, New GridViewOptions With {.ViewButtonText = "Look", .ShowEditButton = False, .ShowDeleteButton = False})%> 21:  22:  23:  24: </asp:Content> 

Listing 2 – Index.aspx (C#)

1: <%@ Page Language="C#" MasterPageFile="~/Views/Shared/Site.Master" AutoEventWireup="true" vận chuyển tận nhàeBehind="Index.aspx.cs" Inherits="Tip8.Views.Home.Index" %> 2: <%@ Import Namespace="Tip8.Helpers" %> 3:  4: <asp:Content ID="indexContent" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server"> 5:   6:  <h1>Simple Grid</h1> 7:   8:  <%= Html.GridView(ViewData.Model) %> 9:  10:  <h1>Simple Grid without đường dẫns</h1> 11:   12:  <%= Html.GridView(ViewData.Model, false) %> 13:  14:  <h1>Simple Grid with Custom Headers</h1> 15:   16:  <%= Html.GridView(ViewData.Model, new string[] {"AA", "BB", "CC", "DD"} )%> 17:   18:  <h1>Simple Grid with Custom đường dẫns</h1> 19:   20:  <%= Html.GridView(ViewData.Model, null, new GridViewOptions { ViewButtonText = "Look", ShowEditButton=false, ShowDeleteButton=false } )%> 21:  22:  23:   24: </asp:Content> 

View trong Liệt kê 2 tạo ra các trang HTML được hiển thị trong Hình 1. Các trang chứa bốn grid riêng của data (hình này chỉ cho thấy ba cái đầu tiên).

Hình 1 – Index View

![alt](https://aspblogs.blob.core.windows.net/media/stephenwalther/WindowsLiveWriter/ASP.NETMVCTip.NETMVCGridViewHelperMethod_FF6D/clip_image002_thumb.jpg) 

quan tâm rằng ViewData.Model được truyền cho phương thức helper GridView(). Các ViewData.Model đại diện cho một LINQ to SQL Table. Các tập tin vận chuyển tận nhàe-behind cho Index view đảm bảo như là một lớp System.Data.Linq.ITable. Mô hình này được thông qua để xem bởi các mã điều khiển trong Liệt kê 3.

Liệt kê 3 – HomeController.vb (VB)

1: Public Class HomeController  2:   Inherits System.Web.Mvc.Controller  3:   4:   Private _db As New MovieDataContext()  5:   6:   Function Index()  7:     Return View(_db.Movies)  8:   End Function  9: End Class 

Listing 3 – HomeController.cs (C#)

  1: using System;  2: using System.Collections.Generic;  3: using System.Linq;  4: using System.Web;  5: using System.Web.Mvc;  6: using Tip8.Models;  7:   8: namespace Tip8.Controllers  9: {  10:   public class HomeController : Controller  11:   {  12:     private MovieDataContext _db = new MovieDataContext();  13:   14:     public ActionResult Index()  15:     {  16:      return View(_db.Movies);  17:     }  18:   }  19: } 

Tôi không hoàn toàn hài lòng với GridView() helper method đã thảo luận trong bài này. chuyện với việc dùng một cách thức mở rộng là khá khó khăn để tùy chỉnh sự có mặt của các cột trong GridView. Ví dụ, tôi muốn có thể có format các cột tiền tệ và ngày. Hơn thế nữa, nó sẽ được tốt đẹp nếu có một mẫu cột. Trong bài sau, tôi sẽ đưa ra một cách thức khác, đóng gói một GridView khi làm việc với các framework ASP.NET MVC.

Bạn có thể tải mã cho phương thức helper GridView () bằng cách nhấn vào gắn kết sau. Tải về bao gồm cả Visual Basic .NET và C #

[Download the vận chuyển tận nhàe](https://aspblogs.blob.core.windows.net/media/stephenwalther/Downloads/Tip8/Tip8.zip) 

Nguồn https://weblogs.asp.net/stephenwalther/asp-net-mvc-tip-8-create-an-asp-net-mvc-gridview-helper-method

Nguồn viblo.asia