Sếp FPT:

Ai đã đã có lần đi “cầu hiền” (theo ngôn ngữ Việt) hoặc nói theo ngôn ngữ tây là “headhunt